Dziś mamy: poniedziałek, 23 wrzesień 2019 r. Strona Główna I Kontakt
 
 
 
 


Europejski Trybunał Obrachunkowy

(Court of Auditors, Cour des comptes) Europejski Trybunał Obrachunkowy jest organem statutowym Wspólnot Europejskich. Inicjatywę powołania nowej niezależnej instytucji odpowiedzialnej za kontrolę finansową zgłoszono w czasie obrad szczytu w Kopenhadze w 1973 r. Trybunał Obrachunkowy został powołany 22 lipca 1975 r. na podstawie artykułów 4, 188a-188c i 206 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, a działalność rozpoczął w paśdzierniku 1977 r. Powierzono mu zadanie pełnienia kontroli finansowej we Wspólnotach: badanie zgodności z prawem i prawidłowości wszystkich wydatków i dochodów oraz ocenę racjonalności i prawidłowości zarządzania budżetem. Traktat z Maastricht z 1992 r. znacznie wzmocnił pozycję Trybunału Obrachunkowego, nadając mu status głównego organu WE. Siedzibą Trybunału Obrachunkowego jest Luksemburg. Trybunał Obrachunkowy, po zamknięciu każdego roku obrachunkowego, składa sprawozdanie z wykonania budżetu, na podstawie którego Parlament Europejski udziela absolutorium Komisji Europejskiej. Swoje raporty i opinie Trybunał przyjmuje większością głosów. W skład Trybunału Obrachunkowego wchodzi piętnastu rewidentów, mianowanych na sześć lat przez Radę Unii Europejskiej, w drodze jednomyślnego głosowania, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego. Członkowie Trybunału wybierają ze swego grona przewodniczącego na trzy lata. Trybunał może dokonywać kontroli również w czasie trwania roku obrachunkowego. Dokonuje on oprócz oceny formalnej również oceny skuteczności wykorzystywanych środków finansowych. Wszystkie organy i instytucje państw członkowskich mają obowiązek udzielać Trybunałowi Obrachunkowemu wszelkiej niezbędnej pomocy w prowadzeniu kontroli. Rewidenci są również uprawnieni do kontroli przepływu środków finansowych wspólnoty u wszystkich beneficjentów. Na podstawie postanowień Traktatu Nicejskiego w przyszłości każde państwo członkowskie będzie desygnować do Trybunału Obrachunkowego po jednym przedstawicielu, a zatwierdzanie zgłoszonych kandydatur przez Radę UE będzie się odbywać w głosowaniu większościowym po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

 

Struktura Instytucjonalna
Obywatelstwo europejskie
Etapy i najważaniejsze daty
Procedury budżetowe
Dokumenty Unii Europejskiej
Centra Informacji Europejskiej
Zasoby biblioteczne

Konta osobiste
Lokaty
Konta firmowe
Karty kredytowe
Pożyczki hipoteczne
Kredyty samochodowe
Kredyty dla firm
Fundusze inwestycyjne
Windykacja

 
  TITLE
Wszelkie prawa zastrzeżone ICECH.pl 2019 r.
Cech Oborniki Cech Koło Cech Śrem Cech Rogoźno Cech Chodzież Cech Turek Cech Rawicz Cech Rawicz Cech Leszno Cech Środa Wielkopolska
Projekt i wykonanie Logi.pl


Program CechMistrz jest dedykowany wyłącznie dla instytucji rzemieślniczych. Cech Mistrz powstał i jest rozwijany on od 2006 roku w oparciu o doświadczenie i ścisłą współpracę z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.