Dziś mamy: poniedziałek, 23 wrzesień 2019 r. Strona Główna I Kontakt
 
 
 
 


Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(European Economic and Social Committee, Comité économique et social) Komitet Ekonomiczno-Społeczny powstał w 1958 r., na mocy artykułów 4 ust. 2 i artykułów 193-198 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, jako wspólna instytucja EWG i EURATOM-u. Jest organem doradczym, jego zadanie to wyrażanie opinii na temat polityki gospodarczej i społecznej w ramach Wspólnot Europejskich oraz w sprawach mogących mieć wpływ na sytuację gospodarczą i społecznej we Wspólnotach. Członkami Komitetu są reprezentanci świata gospodarczego, organizacji związkowych, przedstawiciele konsumentów, reprezentanci różnych zawodów i grup społecznych, których opinie mogą pomóc pozostałym organom. Komitet składa się z 222 członków pochodzących z poszczególnych krajów UE, w tym z Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii po 24 osoby, Hiszpanii - 21, Austrii, Belgii, Grecji, Holandii, Portugalii i Szwecji po 12, Danii, Finlandii i Irlandii po 9 oraz z Luksemburga - 6 osób. Członków Komitetu nominuje jednomyślnie Rada UE, na podstawie wniosków przedstawionych przez poszczególne rządy państw członkowskich, na których musi się znaleść dwukrotnie więcej nazwisk niż liczba miejsc przypadających w Komitecie danemu krajowi. Kadencja Komitetu trwa cztery lata. Komitet wybiera ze swego składu 36-osobowe Prezydium, jego kadencja trwa dwa lata, każda z grup jest reprezentowana przez 12 osób oraz przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Nicejskiego w skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wejdzie po rozszerzeniu nie więcej niż 350 członków. Podział miejsc w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym przyjęty w Traktacie Nicejskim uwzględnia państwa negocjujące członkostwo i przedstawia się następująco: Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania po 24, Hiszpania, Polska po 21, Rumunia 15, Austria, Czechy, Holandia, Grecja, Portugalia, Szwecja, Węgry, Bułgaria po 12, Dania, Finlandia, Irlandia, Słowacja, Litwa po 9, Łotwa, Słowenia i Estonia po 7, Cypr, Luksemburg - 6 oraz Malta - 5. Nominacja proponowanych przez państwa członkowskie kandydatów na członków Komitetu będzie się odbywać w przyszłości na podstawie decyzji Rady UE podejmowanej kwalifikowaną większością głosów. Komitet Ekonomiczno-Społeczny dzieli się na trzy podstawowe grupy reprezentujące interesy pracodawców, pracobiorców i inne środowiska gospodarczo-społeczne (w tym konsumentów). Ponadto w ramach Komitetu funkcjonują też grupy branżowe: ekonomiczna, finansowa i walutowa; stosunków zagranicznych; spraw socjalnych, kultury i edukacji; ochrony środowiska; zdrowia i konsumentów; rolnictwa i rybołówstwa; rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego; przemysłu, handlu, rzemiosła i usług; transportu, energii i badań jądrowych. Komitet Ekonomiczno-Społeczny przygotowuje i udostępnia pozostałym organom WE opinie na temat określonych kwestii o wymiarze ekonomicznym i społecznym. Opinie te mogą być sporządzane na wniosek Rady i Komisji, jeśli są bezwzględnie wymagane (kolejne traktaty rozszerzały listę polityk, w których opinia Komitetu jest obligatoryjna) lub też mogą być rezultatem inicjatywy własnej Komitetu (uprawnienie to wynika z postanowień Traktatu o Unii Europejskiej). W Traktacie Amsterdamskim wprowadzono przepis, na mocy którego również Parlament Europejski będzie zasięgał opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Nie są one formalnie wiążące ani dla Komisji Europejskiej, ani dla Rady, chociaż są zwykle brane pod uwagę przy podejmowaniu stosownych decyzji przez te instytucje. Komitet Ekonomiczno-Społeczny zbiera się na posiedzeniach plenarnych dziesięć razy w roku. Opinie są przyjmowane na zgromadzeniu plenarnym Komitetu zwykłą większością głosów; opinie Komitetu publikowane są w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Siedzibą Komitetu Ekonomiczno-Społecznego jest Bruksela.
 

Struktura Instytucjonalna
Obywatelstwo europejskie
Etapy i najważaniejsze daty
Procedury budżetowe
Dokumenty Unii Europejskiej
Centra Informacji Europejskiej
Zasoby biblioteczne

Konta osobiste
Lokaty
Konta firmowe
Karty kredytowe
Pożyczki hipoteczne
Kredyty samochodowe
Kredyty dla firm
Fundusze inwestycyjne
Windykacja

 
  TITLE
Wszelkie prawa zastrzeżone ICECH.pl 2019 r.
Cech Oborniki Cech Koło Cech Śrem Cech Rogoźno Cech Chodzież Cech Turek Cech Rawicz Cech Rawicz Cech Leszno Cech Środa Wielkopolska
Projekt i wykonanie Logi.pl


Program CechMistrz jest dedykowany wyłącznie dla instytucji rzemieślniczych. Cech Mistrz powstał i jest rozwijany on od 2006 roku w oparciu o doświadczenie i ścisłą współpracę z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.