Dziś mamy: poniedziałek, 23 wrzesień 2019 r. Strona Główna I Kontakt
 
 
 
 


Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji

(Court of Justice and Court of First Instance, Court de Justice et Tribunal de Premiere Instance) Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji został utworzony w 1952 r. na mocy Traktatu Paryskiego, jako organ Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Póśniej, od 1957 r., zaczął funkcjonować jako instytucja trzech Wspólnot Europejskich. Jego kompetencje określone są w traktatach założycielskich WE (w artykułach 164-188 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej), a polegają na kontroli stosowania prawa wspólnotowego, interpretowaniu prawa wspólnotowego i wpływie na rozwój unijnej legislacji. Od 1995 r. Trybunał Sprawiedliwości składa się z piętnastu sędziów i ośmiu (dziewięciu) adwokatów generalnych, zwanych także rzecznikami generalnymi. Sędziowie i adwokaci generalni są wybierani na mocy uzgodnień między rządami państw członkowskich, a ich kadencja trwa sześć lat. Sędziowie, spośród własnego grona wybierają na trzy lata przewodniczącego Trybunału. Trybunał orzeka zwykle w rozpatrywanych przez siebie sprawach w składzie trzech lub pięciu sędziów (zawsze musi być liczba nieparzysta), zwykłą większością głosów. W przypadku skarg państw członkowskich lub instytucji wspólnotowych Trybunał Sprawiedliwości rozpatruje skargę w pełnym składzie. Adwokaci generalni odgrywają wobec sędziów rolę wspomagającą. Mają oni ten sam status, co sędziowie. Rozprawa przed Trybunałem toczy się w języku powoda (jeden z języków urzędowych Wspólnot), obrady Trybunału nie są jawne, a językiem roboczym Trybunału jest francuski. Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji mają siedzibę w Luksemburgu. Trybunał Sprawiedliwości ma kompetencje: sądu konstytucyjnego - rozpatruje naruszenia postanowienia traktatów, określa prawa i obowiązki instytucji, relacje między UE a państwami członkowskimi; sądu administracyjnego - zajmuje się skargami osób fizycznych i prawnych w związku z naruszeniami wspólnotowych aktów prawnych; sądu cywilnego - orzekając w sprawach o naprawienie szkód spowodowanych przez instytucje lub urzędników Wspólnoty; sądu rozjemczego - w sporach między państwami członkowskimi oraz jako instancja opiniodawcza. Obecnie przed Trybunałem możliwe są następujące postępowania i skargi: postępowanie w sprawie legalności aktów prawnych (najczęściej wszczynane przez Komisje przeciwko państwu członkowskiemu z powodu naruszenia Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej lub umów zawartych przez WE z państwami trzecimi), skargi o unieważnienie, skargi o zaniechanie (przeciwko Radzie, Komisji lub Parlamentowi o zaniechanie wydania decyzji) oraz orzeczenie wstępne (wykładnia prawa i decyzja o obowiązywaniu prawa wspólnotowego w związku z toczącym się przed sądem krajowym postępowaniem), skarga na nie wywiązywanie się z zobowiązań, spory między urzędnikami a WE, postępowanie arbitrażowe, postępowanie w sprawie kontroli rozporządzeń, postępowanie o zawieszenie egzekucji oraz postępowanie odwoławcze przeciwko orzeczeniom Sądu Pierwszej Instancji. W celu zmniejszenia liczby spraw wpływających do Trybunału Sprawiedliwości i umożliwienia mu bardziej efektywnego funkcjonowania na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego z 1987 r. powołano Sąd Pierwszej Instancji przy Trybunale Sprawiedliwości, który rozstrzyga kwestie o mniejszym znaczeniu dla funkcjonowania Wspólnot Europejskich: spory osób fizycznych i prawnych z instytucjami WE, Wspólnot z pracownikami oraz przedsiębiorstw z Komisją Europejską. Sąd Pierwszej Instancji zaczął funkcjonować w drugiej połowie 1989 r. Składa się on, podobnie jak Trybunał Sprawiedliwości, z 15 sędziów powoływanych przez rządy państw członkowskich na sześć lat. Według Traktatu Nicejskiego, w skład Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji będzie wchodził co najmniej jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego, a łączna liczba sędziów będzie określona w Statucie Trybunału Sprawiedliwości. Apelacje wobec orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji można wnosić do Trybunału Sprawiedliwości, natomiast orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości są ostateczne.

 

Struktura Instytucjonalna
Obywatelstwo europejskie
Etapy i najważaniejsze daty
Procedury budżetowe
Dokumenty Unii Europejskiej
Centra Informacji Europejskiej
Zasoby biblioteczne

Konta osobiste
Lokaty
Konta firmowe
Karty kredytowe
Pożyczki hipoteczne
Kredyty samochodowe
Kredyty dla firm
Fundusze inwestycyjne
Windykacja

 
  TITLE
Wszelkie prawa zastrzeżone ICECH.pl 2019 r.
Cech Oborniki Cech Koło Cech Śrem Cech Rogoźno Cech Chodzież Cech Turek Cech Rawicz Cech Rawicz Cech Leszno Cech Środa Wielkopolska
Projekt i wykonanie Logi.pl


Program CechMistrz jest dedykowany wyłącznie dla instytucji rzemieślniczych. Cech Mistrz powstał i jest rozwijany on od 2006 roku w oparciu o doświadczenie i ścisłą współpracę z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.