Dziś mamy: piątek, 05 czerwiec 2020 r. Strona Główna I Kontakt
 
 
 
 


NIP - rejestracja i aktualizacja

REJESTRACJA PODMIOTÓW I NADAWANIE NUMERÓW IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)
 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269 poz. 2681 ze zmianami.)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 202 poz. 1959 z 2003r.)

Ewidencji i aktualizacji danych rejestracyjnych dokonuje się poprzez złożenie w urzędzie następujących formularzy.

NIP-1

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, z wyjątkiem wykonujących tę działalność wyłącznie w formie:  uczestniczenia w spółkach cywilnych, jawnych lub komandytowych lub komandytowo-akcyjnych.

 
NIP-2

Podmiot podlegający obowiązkowi ewidencyjnemu na podstawie ustawy: osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, będąca podatnikem lub płatnikem podatków lub płatnikemskładek na ubezbieczenie społeczne lub ubezbieczenie zdrowotne.

 
NIP-3

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych.
a) nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej,
b) wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jeżeli poza uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności gospodarczej,
c) płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli nie są podatnikami


Emeryci i renciści

tj. podatnicy, dla których płatnikiem jest organ emerytalny, lub rentowy dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem tego płatnika. W takiej sytuacji płatnik zobowiązany jest do przekazania zgłoszenia urzędowi skarbowemu dla podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia przez podatnika zgłoszenia.

 
Podatnicy podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dokonują aktualizacji danych w zgłoszeniu identyfikacyjnym wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji podatkowej lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty jednego z tych podatków.

 
Dokumenty niezbędne przy rejestracji działalności

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dołączają do zgłoszenia identyfikacyjnego (aktualizacyjnego) uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem. W szczególności dotyczy to:

 • wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • umowy spółki,
 • dokumenty potwierdzające uprawnienie do korzystania z lokalu, lub nieruchomości, w którym znajduje się siedziba,
 • zaświadczenia Regon,
 • założenie rachunku bankowego. 

Urząd Skarbowy przypomina wszystkim podatnikom o konieczności dokonywania aktualizacji danych rejestracyjnych dotyczących rachunków bankowych. Dotyczy to zarówno kont bankowych osobistych, jak i rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Aktualizacja danych rejestracyjnych
Podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego:

 • podatnicy podatku od towarów i usług w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Dotyczy to również płatników składek ubezpieczeniowych (m.in. pracodawców, ubezpieczonych zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenie społeczne).
 • termin 30-dniowy będzie obowiązywał podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym zwolnionych od tego podatku, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nie są podatnikami podatku dochodowego, osoby fizyczne samodzielnie obliczające zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samodzielnie opłacające go w formie zryczałtowanej, jak również osoby fizyczne, które nie obliczają samodzielnie zaliczek na podatek dochodowy, ale zobowiązane są do samodzielnego złożenia rocznego zeznania podatkowego (np. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, które będą składały zeznanie podatkowe samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem)
Formularze – Terminy
Typ formularza Termin złożenia Podmiot składający
NIP-1 zgodnie z art. 6,7,9,10 i 22 Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. podatnik
płatnik
NIP-2 zgodnie z art. 6,7,9,10 i 22 ustawy podatnik
NIP-2A załącznik do formularza NIP-2 zgodnie z art. 6,7,10 i 22 ustawy podatnik
NIP-3 zgodnie z art. 6,7,8 i 9 ustawy podatnik
płatnik
NIP-5 zgodnie z art. 13 ustawy wniosek składa się w dwóch identycznych egzemplarzach, jeden egzemplarz zostanie zwrócony wnioskodawcy podatnik
płatnik

REJESTRACJA PODATNIKÓW VAT DLA POTRZEB HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO

Podatnicy dokonujący lub zamierzający dokonywać transakcji z podmiotami państw będących członkami Unii Europejskiej, są obowiązani do zarejestrowania się dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego.

Rejestracji tej podatnicy dokonują w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, w którym zgłoszą ( poprzez zaznaczenie odpowiednich kwadratów w załączniku do tego zgłoszenia oznaczonym symbolem VAT- RUE) że:

 • będą dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub
 • będą dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub
 • będą nabywać od podatników z innych państw członkowskich UE: wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów lub usługi z nimi związane, niektóre usługi pośrednictwa, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług.

Podatnicy, którzy dostaną potwierdzenie o zarejestrowaniu ich jako podatników VAT-UE ( potwierdzenie - druk VAT – 5UE ) są obowiązani w transakcjach wewnątrzwspólnotowych posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej NIP, poprzedzonym kodem „ PL ”.

Formularze NIP dostepne w dziale - Formularze Podatkowe

 

Struktura Instytucjonalna
Obywatelstwo europejskie
Etapy i najważaniejsze daty
Procedury budżetowe
Dokumenty Unii Europejskiej
Centra Informacji Europejskiej
Zasoby biblioteczne

Konta osobiste
Lokaty
Konta firmowe
Karty kredytowe
Pożyczki hipoteczne
Kredyty samochodowe
Kredyty dla firm
Fundusze inwestycyjne
Windykacja

 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone ICECH.pl 2020 r.
Cech Oborniki Cech Koło Cech Śrem Cech Rogoźno Cech Chodzież Cech Turek Cech Rawicz Cech Rawicz Cech Leszno Cech Środa Wielkopolska
Projekt i wykonanie Logi.pl


Program CechMistrz jest dedykowany wyłącznie dla instytucji rzemieślniczych. Cech Mistrz powstał i jest rozwijany on od 2006 roku w oparciu o doświadczenie i ścisłą współpracę z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu.
Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.